توجه: اطلاعات مندرج در این پرسشنامه کاملا محرمانه تلقی شده و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص یا موسسات خارج از شرکت قرار نخواهد گرفت.
اطلاعات شخصی
آخرین وضعیت تحصیلی
سوابق شغلی
زمان اشتغال نام موسسه آخرین مسئولیت آدرس کامل موسسه و شماره تلفن جمع حقوق و مزایا ريال دلیل کنارگیری
از تا
درج ردیف
حذف ردیف
دوره های تخصصی
ردیف شرح دوره محل دوره مدت دوره ملاحظات
1
درج ردیف
حذف ردیف
حقوق درخواستی ریال
فایل رزومه
تلفن:81-66781180 (9821+)
1403/01/30